Praktisk

Persondata og datasikkerhed. 

Jeg har tavshedspligt ift. det, du fortæller under samtalerne, og det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer  oplysninger om dig af relevans for behandlingen. 

Ny europæisk lovgivning, fra 25/5-2018 kræver, at jeg informerer dig om følgende:

1.Hvilke oplysninger? 

Jeg noterer og gemmer oplysninger, som har betydning for behandlingen. 

De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). 

Udover de oplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedforsikring eller læge. 

Oplysningerne anvendes til brug for behandling og de administrative funktioner og afregning, der er forbundet hermed.

Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7]. 

Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

2. Videregivelse af oplysninger 

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. 

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt. 

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af din sag, og kun med dit samtykke.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne? 

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. 

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne 

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registreret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

5. Klage 

Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med. 

Derudover kan klager over min behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk 

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientklager. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stpk.dk 

 

Utilsigtede hændelser

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre.

Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information. 

Eksempler på utilsigtede hændelser i psykologpraksis er psykotisk anfald under behandling, selvmord/selvmordsforsøg i ventetid på behandling, forværring af klients tilstand pga. fejlvurdering, overset somatisk sygdom, mangelfuld kommunikation med øvrigt sundhedsvæsen/praktiserende læge m.m. 

Psykologen er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser, som psykologen selv er impliceret i og hændelser, som psykologen får kendskab til, er sket hos andre sundhedspersoner.

Hændelser rapporteres af psykolog, klient el. pårørende på

https://stps.dk

 

Priser:

Individuelle samtaler á 60 min: 1100 kr.

Parsamtaler á 1½ time: 1500 kr.

Lægehenvisning, 1.samtale á 50 min: 453 kr.

Lægehenvisning, 2. og flg. samtaler á 50 min: 378 kr.

Lægehenvisning (depression/angst) for 18-24 årige: 0 kr

Der betales enten kontant eller med bankoverførsel efter hver samtale til:

Reg.nr. 7853    Kontonr. 0001161368

For at få en henvisning fra egen læge, skal man tilhøre en af følgende persongrupper:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald.
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer over 18 år med let til moderat depression.
 11. Personer over 18 år med let til moderat angstlidelse, herunder OCD.

For klienter i aldersgruppen 18-24 år med henvisning på depression og angst, er behandling gratis, idet det offentlige betaler hele honoraret. 

Der kan være mulighed for at få betalt psykologtimer, hvis man selv eller ens arbejdsgiver har en sundhedsforsikring.

Er man medlem af sygeforsikringen “danmark”, gives 200 kr i tilskud, hvis man har en henvisning og 300 kr uden henvisning.

Åbningstid.  

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9 – 15

Ventetid pr 1.4. 2024 er ca. 13 uger. Ventelisten er lukket indtil videre.

Afbudsregel.

Afbud skal meddeles senest dagen før inden kl. 12.

I tilfælde af senere afbud eller udeblivelse hæfter man for egenbetalingen.

For selvbetalere koster det 500 kr ved for sent afbud/udeblivelse.

dsc03606-1